اهواز – ایرنا – پدر علم زلزله شناسی با بیان اینکه 85 درصد سطح کشور در معرض زلزله قرار دارد گفت: نیمی از مردم کشور ما در 25 شهر زلزله خیز زندگی می‌کنند.