تربت حیدریه – ایرنا – رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تربت حیدریه گفت: امسال 10 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری در سه حوزه آبخیز 'برس کدکن' ، 'بایگ' و 'صنوبر' از محل صندوق اعتبارات ملی اختصاص یافت.