چینی ها کتاب کرونا را منتشر کردند

بالاخره چینی ها کتاب کرونا را منتشر کردند و جالب تَر اینکه دانشجویان زبان چینی دانشگاه تهران فورا آن را به فارسی ترجمه کردند.

معتبرترین جزوه منتشر شده در رابطه با کرونا

دانلود فایل کتاب کرونا