بوشهر-ایرنا- همایش ملی' به شهادت سکوت' روز پنجشنبه با حضور شماری از پژوهشگران و محققان در شهر برازجان مرکز شهرستان دشتستان برگزار شد.