تهران – ایرنا – دبیر اجرایی همایش ملی کاربرد های فناوری اطلاعات در توسعه علمی و ارتقای کیفیت سلامت گفت: قوانین و زیرساخت های لازم به منظور تشویق و الزام کادر درمانی به استفاده از سیستم های اطلاعات بهداشتی، در کشور وجود ندارد.