تهران-ایرنا- وزیر آموزش و پرورش گفت: دستگاه تعلیم و تربیت محلی برای تمرین زندگی کردن است و مدرسه باید تبدیل به کارگاهی برای تمرین زندگی باشد.