اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: با اجرای اقدامات لازم و حرکت در مسیر تعهد به شاخص های محیط زیست، فصل آشتی شهروندان با ایرالکو فرا رسیده است و دستگاه های اجرایی موظف به پیگیری دقیق مصوبات طرح کاهش آلودگی هوای اراک هستند.