دزفول-ایرنا-طرح احیای جنگل های دز با مشارکت جوامع محلی و انجمن های مردم نهاد زیست محیطی از روز جمعه در دزفول آغاز شد.