دهلی نو -ایرنا – هند برای اولین بار سیستمی ابداع کرده است که بر سطح آلودگی اقیانوس ها در نتیجه تغییرات ناشی از گرمایش زمین نظارت می کند.