تهران – ایرنا – برنامه پیشنهادی چهار ساله کاهش آلودگی هوای تهران در ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا رونمایی شد.