به گزارش روابط عمومی هلدینگ پارس دکتر میثم شکری ساز در راستای تعاملات فرهنگی در مسقط به هیئت تجاری فرهنگی عمان در هتل آسمان دیدار و گفتگو کرد.