جلسه گفتگوی دکتر میثم شکری ساز با جمعی از بازرگانان کشور عمان جهت سرمایه گذاری آنها در ایران