دیدار مسئولین هولدینگ پارس پندار نهاد با معاون شهردار و ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی اصفهان
در دیداری صمیمانه هولدینگ پارس با محمدعیدی ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان دیدار و گفتگو کردند
در این دیدار از تلاشها و زحمات سازمان توسط هولدینگ پارس تجلیل به عمل آورده شد.

دیدار با معاون شهردار و ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی اصفهان

دیدار با معاون شهردار و ریاست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی اصفهان