دانشمندان دلیل عدم نشت پوست انسان را با توجه به از دست دادن روزانه 500 میلیون سلول دریافتند.