شهرکرد-ایرنا- مسئول گروه پژوهشی فتونیک دانشگاه شهرکرد از برگزاری بیست و چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتوتیک ایران به میزبانی این دانشگاه خبر داد.