در دیداری دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم شورای اسلامی از هولدینگ پارس پندار نهاد دیدار به عمل آوردند.

حضور دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در هولدینگ پارس

حضور دکتر طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در هولدینگ پارس