سید کمال میرهادی معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان به همراه کارشناسان از مجموعه پارس پندار نهاد بازدید کردند.

بازدید معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از هولدینگ پارس پندار نهاد

بازدید معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از هولدینگ پارس پندار نهاد