جناب آقای آرش اخوان مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از مجموعه پارس پندار نهاد بازدید کردند.

بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از هولدینگ پارس

بازدید مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان از هولدینگ پارس