سید محسن سجاد مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان از هولدینگ پارس پندار نهاد دیدار کردند. در این دیدار جناب آقای دکتر میثم شکری ساز مدیرعامل هولدینگ پارس پندار نهاد گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته ارائه نمود.

سجاد مدیرکل امور اجتماعی استانداری در این نشست با تاکید بر ارزش فعالیت های جوانان در سمن ها گفت: استان اصفهان به عنوان یکی از استان های برتر در حوزه مشارکت های اجتماعی نیازمند اعتماد بیشتر دستگاه های متولی به سمن های جوانان است، امیدواریم با ارتباط بیشتر مابین سمن های دستگاه ها به ویژه هولدینگ پارس پندار نهاد شاهد تاثیرگذاری بیشتری در این حوزه باشیم.