بازدید ریاست سازمان نظام پزشکی اصفهان آقای دکتر خادمی وآقای دکتر مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور از هولدینگ پارس پندار نهاد

بازدید ریاست سازمان نظام پزشکی اصفهان از هولدینگ پارس پندار نهاد

بازدید ریاست سازمان نظام پزشکی اصفهان از هولدینگ پارس پندار نهاد